[ s  ۧ@C ]

   ۧ@W
   XBҩδZW
   @o
  Fuzzy-based Routing Scheme in Mobile AD HOC Networks
  Intelligent Automation and Soft Computing
  Jin-Long Wang2012.07
  ʶǤjǾDzߦGqIg
  
  s2011.11
  ʶǤjǼƦоǥxظmPįR
  ۥѳnPШ|ެQ|
  Jin-Long Wang2011.05
  ʶǤjMoodle Network nJɶq
  ۥѳnPШ|ެQ|
  Jian-Bo Chen, Jin-Long Wang, Chu-Chuan Chen, Yu-Lin Wang2011.05
  Intelligent Vacuum Cleaner Robot
  ʶǤj2011T޻PȰڬQ|
  Shu-Yin Chiang, Jin-Long Wang, Kuang-Yu Lin, Li-Hao Kan, Chien-Chih Lai, Cheng-Lin Yang, Chia-Hsin Chang, Chin-Hao Yao2011.03
  նƦDzߥxįधs
  TANET2010xWںQ|
  Jin-Long Wang, Wen-Chu Kuo, Hsin-Hung Chen, Yi-Ying Lin, Pei-Huei Hsu2010.12


@ 21 AG1 / 4    [Ĥ@]    [W@]    [U@]    [̥]    

[^C]