Student Projects

[2005 Academic Year]

TitleAdvisorStudentsAbstractPoster
RFID Automatic Controlling Education SystemHao Chu,Sheng-Lin Chiu,Chung-Lin Wu,Chuan-Hsien Cheng
RFID Educative Application Learning SystemMeng-Ken Lu,Wei-Nan Chen,Shih-Wei Yu,Chih-Liang Lin
Integration of Speech and Color RecognitionsChen, Hsu-TungWei-Feng Huang,Yu-Shiuan Lin,Chih-Ying Wei,Yi-Ting Fang
An Implementation Of Built-in Storage Module For USB DevicesYi-Chen Cheng,Yen-Cheng Lin,Hsin-Hua Huang,Yen-Ching Hsu,Tsung-Ying Tasi
The Application of Embedded System in Speech RecognitionChiang, Shu-YinChih-Ying Lin,Ching-Yu Lin,Chun-Kuang Pan,Chi-His Wu,Hao-Huang Hong
The Application of VoIP over Wireless LANChiang, Shu-YinHuei-Yu Li,Jian-Zhi Liao,Tzu-Hao Hsieh,Ling-Yu lin,Uei-Shuen Lai
Real-Time Video Transmission SystemChen, Hsu-TungWan-Hisu Cheng,Ying-Kuan Chen,Chia-HsiangChen,Fang-Hsiu Lin,Yi-Hsuan Chu
A prototype terminal implementation of the Campus NavigationWei-Cheng Chiu,Chih-Yung Chen,Ying-Shian Shu,Kuang-Ting Chen,Chia-Hsien Lin
RF/Microwave Communication Circuits-Filters DesignsHung, Dung-ShingPo-Jung Lin,Hsiung-Chun Cheng,Yi-Jing Chen

[Back]